O nás

Materská škola začala písať svoju históriu v roku 1978 a nachádza sa v mestskej časti Bratislava- Petržalka, lokalita Zrkadlový háj. Situovaná je v prekrásnom prostredí, priamo pri lesíku,mimo hlavnej komunikácie. Materská škola je 4-triedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole

Robert Fulghum

V rámci výchovno – vzdelávacej činnosti organizujeme krúžkové činnosti ako: anglický jazyk, korčuľovanie, plávanie a jazda na poníkoch – animoterapia.

Pedagogickí zamestnanci: zadelenie do tried v školskom roku 2020/2021

1. trieda – zelená
Triedne učiteľky: Gallovičová E. , Šteinhübelová S.

2. trieda – červená
Triedne učiteľky: Konopeusová E., Minarovičová I., Mgr.

3. trieda – oranžová
Triedne učiteľky: Budová Ľ., Mgr., Smolariková M., Mgr.

4. trieda – žltá
Triedne učiteľky: Deyerová V., Hromeková B.

Zamestnanci školskej jedálne:
Šmatlánková N., vedúca ŠJ
Černíková H., hlavná kuchárka
Godányová Z., pomocná kuchárka
Šmelková A., pomocná kuchárka

Správní zamestnanci:
Trajčíková I.
Eliašová H.
Havranová K.

MATERSKÁ ŠKOLA BRADÁČOVA 4, 851 02 BRATISLAVA

Webová stránka: www.msbradacova.sk

Zriaďovateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PaedDr. Brťková Katarína, odborný zamestnanec oddelenia a vedúca školského úradu