Zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka - www.strediskoskole.sk
Zadávanie zákaziek MŠ a ŠJ
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava