oznamy
Oznamy pre rodičov
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
Oznámenie o prijímaní deti do MŠ. PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ BRADÁČOVA 4, BRATISLAVA,  NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 V zmysle § 59 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prijímanie detí do Materskej školy Bradáčov 4, uskutoční v termíne od 16. apríla do 27. apríla 2018: 16.4. a 17.4. 2018 v čase od 8.00h do 16.00h od 18.4. do 20.4. 2018 v čase od 15.00h do 16.00h od 23.4. do 27.4.2018 v čase od od 10.30h do 12.30h Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí  v zmysle § 59 ods.1 školského zákona sa budú prijímať: 1. spravidla deti vo veku od 3 rokov – deti, ktoré v roku 2018 dovŕšia vek 3 rokov prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej              školskej dochádzky, a s dodatočne odloženým začiatkom              plnenia povinnej školskej dochádzky. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“) si môže rodič prevziať v materskej škole  od 2. marca 2018, v pracovných dňoch v čase prevádzky od 6:30 do 17:00 hodiny, alebo stiahnuť z webového sídla  www.msbradacova.sk a www.petrzalka.sk    Zákonný zástupca je povinný: Pri prijímaní žiadosti zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy predloží vyplnenú písomnú žiadosť s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde bude aj informácia o povinnom očkovaní (kladná, alebo záporná informácia o povinnom očkovaní nebude dôvodom prijatia/ neprijatia). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po- trebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. /Potvrdenie nie staršie ako 30 dní./ Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole  v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. Z. riaditeľka MŠ Bradáčova 4, Bratislava, po prerokovaní s pedagogickou radou /vid zápisnica/ dňa 26.2.2018, riaditeľka MŠ Bradáčova prijíma: - súrodencov detí  už umiestnených v MŠ Bradáčova 4 Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ, dostanú zákonní zástupcovia poštou do 15.6.2018.   Mgr. Iveta Minarovičová       riaditeľka MŠ
Mestská časť Bratislava-Petržalka: Oznam o termíne a podmienkách prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách. Oznam