oznamy
Oznamy pre rodičov
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
Oznámenie o prijímaní deti do MŠ. MŠ Bradáčova 4, Bratislava Riaditeľka MŠ Bradáčova 4 oznamuje, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do MŠ sa uskutoční nasledovne: Dňa 19. 4. 2017 od 7.00 hod. do 17.00 hod. a v dňoch od 20. 4. 2017 do 3.5. 2017 v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.   Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa V  súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou (15.2.2017) ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:  -    súrodenci už umiestnených detí v MŠ, Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 9.6.2017.
Mestská časť Bratislava-Petržalka: Oznam o termíne a podmienkách prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách. Oznam