Oznamy

Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4. 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Bradačova 4.
V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 12.04.2021 je v prílohe.

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Bradačova 4 pre školský rok 2021/2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia,

v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

– odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

-písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

-písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

-a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

 Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: msbradacova@petrzalka.sk

Prevádzka MŠ od 6.4 – 9.4. 2021

Prevádzka materskej školy od 6.4 do 9.4.2021 bude prebiehať v rovnakom režime ako prevádzka v týždni od 29.3 do 1.4.2021

Prevádzka MŠ od 29.3 – 1.4. 2021

Prevádzka materskej školy od 29.3 do 1.4.2021 bude prebiehať v rovnakom režime ako prevádzka v týždni od 22.3 do 26.3.2021

Prevádzka MŠ od 22.3 – 26.3. 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 do 26.03.2021 prevádzka MŠ Bradáčova 4 len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)
Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na tel. čísle: 0947 487 461 formou SMS do 19.03.2021 do 08.00 hod.

Prevádzka MŠ od 08.03. 2021

Na základe rozhodnutia MČ Bratislava – Petržalka bude Materská škola Bradáčova 4 od 8.3. 2021 mimo prevádzky.

Pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce bude od 8.3.2021 v prevádzke náhradná Materská škola Gessayova 31. Pri nástupe do MŠ je potrebné priniesť čestné prehlásenie a k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce.

Prevádzka MŠ od 08.03. 2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Potrebu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 08.03.2021,  prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk do 04.03.2021 do 10.00 h. Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia scan čestného prehlásenia.

Prevádzka MŠ od 01.03. do 05.03.2021

Na základe rozhodnutia MČ Bratislava – Petržalka bude materská škola opätovne v prevádzke aj v týždni od 01.03. do 05.03.2021 a to pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti – potrebné priložiť čestné prehlásenie.

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 22.02.2021 a to len:

-pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci)

-pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

-pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

(s priložením čestného prehlásenia pre skupinu 2+3)

Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ do 19.02.2021 do 09.00 hod, tel.č. 0947 487 461 formou SMS. Organizácia a obsah vzdelávania sú uvedené v prílohe nižšie.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY 15.02.2021 – 19.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021. V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím, priložiť čestné prehlásenie)

PRERUŠENIE PREVÁDZKY 08.02.2021 – 12.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 08.02.2021 do 12.02.2021. V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)

PRERUŠENIE PREVÁDZKY 01.02.2021 – 05.02.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

V prípade, že naďalej bude účinné rozhodnutie MŠVVaŠ SR, bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 01.02. 2021 do 05.02.2021.

Od 01.02.2021 do 05.02.2021 by v prevádzke bola MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Bzovícka, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 27.01.2021 do 15.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 25.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 25. 1. 2021 do 29.1.2021.

Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 20.01.2021 do 13.30 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 18.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 18. 1. 2021 do 22.1.2021.

Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 13.01.2021 do 14.00 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 11.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 08.01.2021 do 10.30 h.

Prevádzka materskej školy bude od 01.10.2020 do odvolania od 6.30 hod. do 16.30 hod.

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19

Opatrenia platné k 16.09.2020