poplatky
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
    ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013  Podľa § 15 ods. 2, písm. a, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle ktorého: 1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2.dieťa o 3 € menej zo základnej  výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo  základnej  výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 1. dieťa 25.- € 2. dieťa 22.- € 3. dieťa 20.-€ 2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu. 3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:       a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,       b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom           dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného           predpisu,       c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,       d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich            kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľ-            ným spôsobom,        e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. 4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1 5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka     materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia     dieťaťa do náhradnej materskej školy.
2. V § 5 odseky 2 a 3 znejú:  „(2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň/dieťa a zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/dieťa. (3) Zamestnanec materskej školy a zamestnanec základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/zamestnanec.“. 3. V § 5 odsek 6:  „(6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je: a)  desiata   0,30 €, b)  obed      0,72 €, c)  olovrant 0,25 €,        spolu     1,27 €. Čl. II Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015 okrem § 5  ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.