Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
  ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE
Všeobecne   záväzné   nariadenie   č.   3/2015   zo   dňa   24.02.2015,   ktorým   sa   mení   a   dopĺňa Všeobecne    záväzné    nariadenie    č.    1/2012    zo    dňa    17.    apríla    2012    o    určení    výšky príspevku   a   spôsobe   jeho   platby   na   čiastočnú   úhradu   nákladov   v   školách   a   školských zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mestskej   časti      Bratislava-Petržalka   v   znení Všeobecne   záväzného   nariadenia   č.   4/2013   zo   dňa   23.   apríla   2013      Podľa   §   15   ods.2, písm.   a,   zákona   č.   377/1990   Zb.   o   hlavnom   meste   Slovenskej   republiky   Bratislave   v znení   neskorších   predpisov,   §   6   ods.   1      zákona      č.   369/1990   Zb.   o   obecnom   zriadení   v znení   neskorších   predpisov,   §   6   ods.   24   zákona   č.   596/2003   Z.   z.   o   štátnej   správe   v školstve   a   školskej   samospráve   a   o   zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   v   znení neskorších   predpisov,      §   28   ods.   5,   §   114   ods.   6,   §   116   ods.   6,   §   140   ods.   10   zákona           č.   245/2008   Z.   z.   o   výchove   a   vzdelávaní   (školský   zákon)   a   o   zmene   a   doplnení niektorých   zákonov   v   znení   neskorších   predpisov,   prílohy   č.   1   ab,   položka   č.   23,   Štatútu hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy,   Miestne   zastupiteľstvo   mestskej   časti Bratislava    -    Petržalka    schvaľuje    toto    všeobecne    záväzné    nariadenie    mestskej    časti Bratislava-Petržalka, v zmysle ktorého: 1)    Za    pobyt    dieťaťa    v    materskej    škole    prispieva    zákonný    zástupca    dieťaťa mesačne   na      jedno   dieťa   príspevok   vo   výške      25   €/mesiac/dieťa,   ktorý   sa   znižuje za   2.dieťa   o   3   €   menej   zo   základnej      výšky   príspevku.   Na   3.   dieťa   o   5   €   menej   zo     základnej        výšky    príspevku    a    na    každé    ďalšie    dieťa    kumulatívne    menej    zo základnej výšky príspevku.      1. dieťa 25.- €      2. dieťa 22.- €      3. dieťa 20.-€ 2)    Príspevok    uhrádza    rodič    materskej    škole    vopred,    najneskôr    do    10.    dňa    v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu. 3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:      a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,      b)    rodič    dieťaťa    predloží    riaditeľovi    materskej    školy    doklad    o    tom,    že    je      poberateľom   dávky   v      hmotnej   núdzi   a   príspevkov   k   dávke   v   hmotnej   núdzi podľa osobitného predpisu,       c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,      d)   má   prerušenú   dochádzku   do   materskej   školy   na   viac   ako   30   po   sebe nasledujúcich   kalendárnych   dní   z   dôvodu   choroby   alebo   vážnych   rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,       e)   nenavštevuje   materskú   školu   v   čase   prerušenia   prevádzky   počas   letných prázdnin. 4)   Počas   dochádzky   dieťaťa   do   materskej   školy   v   čase   letných   prázdnin   rodič uhrádza    plnú    výšku    príspevku    podľa    odseku    15).    Pomernú    časť    určeného príspevku   uhrádza   rodič   v   prípade,   že   bola   prerušená   prevádzka   materskej   školy zapríčinená   závažnými   dôvodmi   zriaďovateľa   bez   možnosti   zaradenia   dieťaťa   do náhradnej materskej školy.   V § 5 odseky 2 a 3 znejú:  (2)    Zákonný    zástupca    dieťaťa    materskej    školy    uhrádza    príspevok    na    režijné náklady   vo   výške   0,30   €/deň/dieťa   a   zákonný   zástupca   dieťaťa   základnej         školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/dieťa. (3)    Zamestnanec    materskej    školy    a    zamestnanec    základnej    školy    uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 €/deň/zamestnanec.“   V § 5 odsek 6:       (6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je: a)  desiata 0,30 €, b)  obed 0,72 €,        c)  olovrant 0,25 €,                    spolu 1,27 €. Čl. II Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015 okrem § 5  ods. 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.