Poplatky

ÚHRADA POPLATKOV V MATERSKEJ ŠKOLE

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.

S účinnosťou od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku a spôsob úhrady na režijné náklady.

Schválená novela VZN je zverejnená na www.petrzalka.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia :

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

– v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.“

-z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;

-poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020  rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, pomôcky pre deti – pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

Výška príspevku na režijné náklady a spôsob úhrady:

-poslanci miestneho zastupiteľstva schválili úpravu v § 5 školské jedálne v spôsobe a výške úhrady režijných nákladov za prípravu jedla;

-za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania sa  považujú mzdy zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky) a ostatné prevádzkové náklady, ktoré sa neustále zvyšujú a v súvislosti s tým narastajú aj výdavky na režijné náklady na prípravu jedla v školských jedálňach;

-po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu  jedla  pre dieťa  v MŠ v roku 2019 činili 2,10 € na deň. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 € na deň;

-z dôvodu neustáleho zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ, miestny poslanci schválili úhradu režijných nákladov realizovať paušálne na mesiac, nakoľko prevádzka školy a školskej jedálne je zabezpečená aj s nákladmi na personál a výdavkami na energie,  či je konkrétne dieťa v škole alebo nie

-uhradený paušálny príspevok za neodobraté jedlo sa zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia, ak v daný mesiac odobral čo i len jedno jedlo. Vráti sa len v prípade, ak dieťa v daný mesiac neodobralo ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke;

-po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu  jedla  pre dieťa  v MŠ v roku 2019 činili 2,10 € na deň, nakoľko v MŠ sa pripravujú aj doplnkové jedlá – desiata a olovrant. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 € na deň;

-vychádzajúc z reálnych nákladov výdavkov na režijné náklady v ZŠ a MŠ  poslanci miestneho zastupiteľstva schválili výšku príspevku na režijné náklady nasledovne:

kategória stravníkovmesačný príspevok na režijné nákladyIndividuálne zabezpečovanie diétnej stravy
dieťa MŠ12€/mesiac6 €/mesiac
žiak ZŠ10 €/mesiac5 €/mesiac

Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, s uvedením prideleného variabilného symbolu. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného

predpisu,

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným

spôsobom,

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.

Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.