Školská jedáleň

Jedálny lístok od 19.4 – 23.4 .2021

Jedálny lístok od 12.4 – 16.4. 2021

Jedálny lístok od 29.3 – 1.4.2021

Od 29.3 – 1.4. 2021 na stiahnutie

Jedálny lístok od 22.3 – 26.3. 2021

Od 22.3 – 26.3. 2021 na stiahnutie

základné informácie a organizácia

Vedúca školskej jedálne: Gažo G.

Zamestnanci školskej jedálne:
Černíková A.
Godányová Z.
Paliatková Ľ.

Výška stravného

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2019 zo dňa 30.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 

1) Rodič dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2)Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza príspevok  na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak. 

3) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

4) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

desiata 0,30€
obed 0,72€
olovrant 0,25€

spolu     1,27 €

5) Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza: 

a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, 

b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacím dni

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1,20 €. Rozdiel medzi 4. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,07 €/deň/dieťaťa uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

6Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza: 

a) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7:30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni, 

b) príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň/dieťa/žiak za podanie stravy prostredníctvom školskej jedálne, ak je táto strava zabezpečená zákonným zástupcom dieťaťa donáškou.