Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách je záväzným dokumentom pri vytváraní školských vzdelávacích programov. Vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine. V našej materskej škole je podľa neho vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom Cesty poznania, ktorý sa riadi zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu.

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme vychádzali zo skutočnosti, že deti v tomto veku spoznávajú okolitý svet v rôznych oblastiach a intenzite. Deti majú rôzne charakterové vlastnosti, schopnosti a záujmy a Školský vzdelávací program Cesty poznania ich usmerní a ukáže im cesty k poznaniu.

Zameranie obsahových celkov:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 1-724x1024.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 2-724x1024.png.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 3-724x1024.png.