vychova
 V školskom roku 2008/09 odštartovala školská reforma, ktorá sa dotkla aj materských škôl.  S   účinnosťou od 1. septembra 2008 materské školy sú zahrnuté do sústavy škôl (Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).   Vo výchove a vzdelávaní sa v školskom roku 2016/2017 riadime hlavným dokumentom, ktorým je Školský vzdelávací program (ďalej len ŠKVP) " Cesty poznania" novovypracovaný a ktorý bude platný od 1. septembra 2016. Na tvorbe ŠKVP sa podieľaľ celý pedagogický zbor. Pri tvorbe názvu ŠKVP sme vychádzali zo skutočnosti, že naša MŠ je situovaná priamo vedľa lesa. Dieťa priamo spoznáva les, život v lese, stromy, jeho premeny počas ročných období. Chápanie prírody ako súčasť života a opak šumiaceho lesa – cesta do materskej školy. Spoznávanie okolitého sveta približujeme  deťom  prostredníctvom výchovno- vzdelávacieho  procesu,  ktorý  je  orientovaný  na  osobnostný  rozvoj  detí  v oblasti rozvíjania prírodovednej  a dopravno-bezpečnostnej. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom  vzdelaní. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení ( v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...)       Materská škola úzko spolupracuje s rodinou, širšou komunitou, v ktorej dieťa žije  a to v záujme zosúladenia výchovného pôsobenia. Spája nás spoločný záujem o dieťa a rozvoj jeho osobnosti. Snažíme sa rodičov vtiahnúť do spolupráce a zapojiť ich do výchovného spoločenstva - výlety, slávnosti, besiedky, športové, pracovné činnosti.
Výchova a vzdelanie
Denný poriadok   - Hry a činnosti podľ výberu detí, ranný kruh, vítanie dňa,    zdravotné cvičenie - stolovanie - desiata 8,40 - 9,00 ; 9,00 - 9,20  - Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, vzdelávacie aktivity    počas pobytu vonku - stolovanie - obed 11,30 - 12,00 ; 12,00 - 12,30  - oddych - odpočinok  - stolovanie - olovrant                 14,30 - 15,00 ; 15,00 - 15,30  - Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, individuálne, príp.    skupinové aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí  - rozchádzanie sa – odchod detí domov - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bradáčova 4 za šk. rok 2016/2017 Bradáčova 4, 851 02 Bratislava