V   školskom   roku   2008/09   odštartovala   školská   reforma,   ktorá   sa   dotkla   aj   mater - ských škôl.  S   účinnosťou od 1. septembra 2008 materské školy sú zahrnuté do sústavy škôl (Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).   Vo   výchove   a   vzdelávaní   sa   v   školskom   roku   2016/2017   riadime   hlavným   dokumentom, ktorým   je   Školský   vzdelávací   program   (ďalej   len   ŠKVP)   "   Cesty   poznania"   novovypracov - aný a ktorý bude platný od 1. septembra 2016. Na tvorbe ŠKVP sa podieľaľ celý pedagogický zbor. Pri   tvorbe   názvu   ŠKVP   sme   vychádzali   zo   skutočnosti,   že   naša   MŠ   je   situovaná   priamo vedľa   lesa.   Dieťa   priamo   spoznáva   les,   život   v   lese,   stromy,   jeho   premeny   počas   ročných období.   Chápanie   prírody   ako   súčasť   života   a   opak   šumiaceho   lesa   –   cesta   do   materskej školy.    Spoznávanie    okolitého    sveta    približujeme        deťom        prostredníctvom    výchovno- vzdelávacieho      procesu,      ktorý      je      orientovaný      na      osobnostný      rozvoj      detí      v   oblasti rozvíjania prírodovednej  a dopravno-bezpečnostnej. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o     získanom  vzdelaní. Dokladom   o   získanom   stupni   vzdelania   je   osvedčenie   o   absolvovaní   predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení   (   v   súlade   so   zákonom   č.   596/2003   Z.z   o   štátnej   správe   v   školstve   a školskej samospráve...)                   Materská   škola   úzko   spolupracuje   s   rodinou,   širšou   komunitou,   v   ktorej   dieťa   žije     a   to   v   záujme   zosúladenia   výchovného   pôsobenia.   Spája   nás   spoločný   záujem   o dieťa   a   rozvoj   jeho   osobnosti.   Snažíme   sa   rodičov   vtiahnúť   do   spolupráce   a   zapojiť ich   do   výchovného   spoločenstva   -   výlety,   slávnosti,   besiedky,   športové,   pracovné činnosti.
Výchova a vzdelanie
-
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Bradáčova 4 za šk. rok 2017/2018 Bradáčova 4, 851 02 Bratislava